Výstupy

pin

Porovnávacia správa (IO1)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Cieľom tejto aktivity je zistiť aktuálnu situáciu v krajinách zapojených do konzorcia, ohľadne EQF a ECVET a zodpovedať nasledovné otázky:

  1. Prebehla v krajinách implementácia národných kvalifikačných rámcov? Sú priradené k EQF? Akým výzvam krajiny čelia v súvislosti s rozdielmi medzi NKR a EQF? Ako je to so sektorom administratívneho personálu?
  2. Aká je situácia krajín, pokiaľ ide o ECVET? Zaviazali sa krajiny k implementácii ECVET? Začali s implementáciou? Sú rozbehnuté nejaké projekty? Aké metodológie sa v krajinách používajú?
  3. Funguje v krajine uznávanie formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa?
  4. Aká je situácia inštitúcií odborného vzdelávania? Vedia čo je EQF/NKR? Tvoria svoje vzdelávacie programy v súlade s EQF/NKR?
  5. Ako je to so študentmi? Poznajú tieto európske modely? Vyhľadávajú študijné programy na špecifickej úrovni podľa NKR/EQF?

Na úrovni politík je cieľom EUPA_NEXT vytvorenie Európskej certifikácie pre administratívny personál. Vzdelávacím výstupom sú prideľované kredity s použitím špecifickej metodológie. Skúsenosť krajín s ECVET je užitočná, pretože aplikácia metodiky, ktorá v danej krajine nefunguje, pravdepodobne ovplyvní validitu EUPA_NEXT certifikácie v danej krajine. Sektor administratívneho personálu je prípadovou štúdiou a metodológia je prenositeľná na iné sektory.

Na sektorovej úrovni, študenti, ktorí poznajú a európske modely EQF a ECVET viac ocenia EUPA_NEXT certifikáciu.[/read]

pin

Metodická príručka (IO2)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Táto príručka špecifikuje metodológiu použitú pre priraďovanie kreditov jednotlivým vzdelávacím výstupom na úrovni 3,4 a 5 podľa Európskeho kvalifikačného rámca (EKR).  Vytvoreniu metodiky bude predchádzať detailné preskúmanie metodík použitých v iných projektoch, a na jeho základe bude vybraná tá najvhodnejšia, ktorá sa použije pre EUPA_NEXT.[/read]

pinSystém certifikácie pre tréningové materiály (IO3)  
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Tento systém certifikácie zahŕňa všetky informácie potrebné pre certifikáciu vzdelávacích materiálov ako aj iných materiálov (analýza potrieb, konzultácie so záujmovými skupinami, metodika, požiadavky na trénera a iné).[/read]

pinSystém certifikácie pre posudzovanie kvalifikácie  (IO4)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Tento systém certifikácie zahŕňa všetky informácie potrebné pre certifikáciu systému hodnotenia (analýzu potrieb, konzultáciu so záujmovými skupinami, požiadavky pre hodnotiteľov, prerekvizity a iné).[/read]

pin

Kvalifikačné štandardy (IO5)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Kvalifikačné štandardy pre osobné asistentky a administratívny personál na štyroch rôznych úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca (úroveň 2,3,4 a 5). Kredity budú prideľované na základe vytvorenej metodiky, v súlade s princípmi ECVET.[/read]

pin

Certifikované vzdelávacie osnovy EUPA_NEXT (IO6)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Vzdelávacie osnovy pre každú zo štyroch úrovní EUPA_NEXT. Osnovy zodpovedajú vzdelávacím výstupom kvalifikačného štandardu a budú certifikované ISO 17024.[/read]

pin

Certifikované vzdelávacie materiály EUPA_NEXT (IO7)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

ISO certifikované vzdelávacie materiály pre EUPA úrovne 2,3,4 a 5. Termín vzdelávacie materiály odkazuje na materiály používané pri výučbe, vrátane:

  1. Detailnej ppt prezentácie pre trénera
  2. Inovatívnych metodických nástrojov.[/read]

pin

Akreditovaný hodnotiaci nástroj EUPA_NEXT (IO8)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Cieľom EUPA_NEXT je vytvorenie formálnej certifikácie pre administratívny personál na štyroch úrovniach (2-5), použitím ISO 17024, čo je relatívne nový štandard ktorý certifikuje osobnostné kompetencie. Hodnotenie podporuje identifikáciu kvalifikácie (znalostí, zručností a kompetencií) nezávisle na spôsobe, akým boli získané. Štruktúra hodnotenia je v súlade so systémom certifikácie pre posudzovanie kvalifikácie (IO4). Hodnotenie pozostáva zo špeciálne vytvorených cvičení, deklaratívnych vyjadrení, ústnych otázok, simulácií, rolových hier atď. pre zhodnotenie znalostí, zručností a kompetencií administratívneho personálu.[/read]

pin

Príručka pre trénerov (IO9)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Praktická príručka pre trénera, pomáha pri používaní vzdelávacích materiálov vytvorených EUPA_NEXT.[/read]

pin

EUPA_NEXT e-books (IO10)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Elektronické knihy pre každú z úrovní EUPA_NEXT.[/read]

pin

Odporúčania politík (IO11)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Odporúčania na úrovni politík majú za cieľ návrh oficiálneho uznania EUPA_NEXT certifikácie tvorcami politík v krajinách konzorcia.[/read]

pin

Príručka Best Practice (IO12)
[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

Príručka je súborom odporúčaní, ktoré praktickým a detailným spôsobom popisujú krok za krokom tvorbu certifikovaného kvalifikačného štandardu na jednotlivých úrovniach EKR pre akúkoľvek neregulovanú profesiu.

Príručka berie do úvahy:

  1. Porovnávaciu správu o situácii v krajinách konzorcia ohľadne EKR a ECVET (IO1)
  2. Porovnávací prehľad rozličných ECVET metodík
  3. Skúsenosti získané počas realizácie tohto projektu[/read]