3rd Transnational Meeting of EUPA_NEXT

4pinV Bratislave sa konalo tretie projektové stretnutie európskeho projektu EUPA_NEXT. Trvalo 2 dni, hostiteľom bola organizácia Orbis Institute, ktorá je jedným z partnerov projektu. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých partnerov projektu.

Počas stretnutia účastníci dokončili kvalifikačné štandardy pre administratívnych pracovníkov a pracovali na prideľovaní ECVET kreditov. Venovali sa aj problémom súvisiacim s certifikovaním učebných osnov, učebných materiálov a ISO certifikáciou. V neposlednom rade bol odsúhlasený akčný plán pre obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov trvania projektu.

Projekt EUPA_NEXT bol schválený nadáciou pre riadenie európskych programov pre oblasť celoživotného vzdelávania na Cypre a je financovaný prostredníctvom programu ERASMUS +, KA2: Strategické partnerstvá pre inovácie a výmenu osvedčených postupov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.