Zdôvodnenie a ciele

Zdôvodnenie projektu 

 • Podľa klasifikácie ISCO88 je administratívny personál zaradený pod iné pridružené profesie (Kategória 34 – Iné pridružené profesie a podkategória 343 (Iný administratívny personál), a bude (podľa „CEDEFOP: Future skills supply and demand in Europe”)  do roku 2020  najpožadovanejšou profesiou.

[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

 • Na základe prognózy zamestnanosti pre roky 2010-2020, ktorej autorom je HRDA Cyprus (Human Resource Development Authority) je administratívny a podporný personal štvrtým sektorom s najvyšším priemerným ročným nárastom.
 • Podporuje to aj skutočnosť, že vzdelávacie programy na podporu trhu práce spolufinancované ESF sa zameriavajú najmä na vzdelávanie nezamestnaných v oblasti administratívnych zručností.
 • Tento sektor je ľahko dostupný a veľmi atraktívny  pre nezamestnané ženy (Nezamestnanosť patrí medzi hlavné problémy Európskej únie, miera nezamestnanosti žien je vyššia, najmä tých bez praxe).
 • Administratívny personál je zamestnávaný vo všetkých spoločnostiach a organizáciách v EÚ bez ohľadu na ich veľkosť a priemyselné odvetvie, jeho význam je preto nezanedbateľný.

Tento dôležitý sektor je zároveň neregulovaný, pracujú v ňom ľudia so stredoškolským a často aj vysokoškolským vzdelaním rôznych stupňov a odborov. Každý administratívny pracovník, a to aj v prípade, že nemá (alebo nemá relevantné) akademické vzdelanie, musí byť pri prechode na novú pozíciu (v rámci krajiny aj mimo nej)  schopný preukázať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie. Zároveň sa na takýto prechod často viaže aj určitá forma kariérneho postupu (od administratívneho pracovníka, smerom k office manažérovi či výkonnej asistentke),  súvisiaca s rozvojom dodatočných zručností a kompetencií, preto by mala existovať aj možnosť ich preukázania na rozličných úrovniach.

Sektor administratívneho personálu je vybratý len ako prípadová štúdia, naším hlavným cieľom je nájsť možné spôsoby ako  dosiahnuť uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v akomkoľvek neregulovanom sektore. [/read]

Návrh a priority projektu EUPA_NEXT

EUPA_NEXT sa zameriava na uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a ich previazanosť s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia formálneho akreditačného systému (ISO). Kladie si za cieľ vytvoriť metodológiu certifikácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa  v neregulovaných profesiách a zároveň vytvorenie EU certifikácie pre administratívny personál.

[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]
NA sektorovej úrovni sa EUPA_NEXT zameriava na dve priority

 1. Rozvoj krátkodobého pomaturitného získavania kvalifikácie v súlade s EKR. EUPA_ NEXT prináša pridanú hodnotu na sektorovej úrovni prostredníctvom rozvoja 4 stupňového vzdelávania, založeného na EKR pre administratívny personál (s využitím ISO17024 ktoré certifikuje osobnostné kompetencie).
 2. Uľahčenie uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a jeho prienik s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia formálneho akreditačného systému ISO. Týmto spôsobom môžu byť ľudia bez akademického vzdelania certifikovaní na základe toho, čo vedia a sú schopní urobiť.

EUPA_NEXT je projekt veľmi dôležitý aj na úrovni politík,  spája partnerov z krajín s rozdielnou aktivitou v oblasti ECVET, ktoré môžu profitovať z výmeny skúseností a preskúmania rozličných metodológií. Systém ECVET je dôležitý pre podporu mobility a uznávanie formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Na politickej úrovni, mali byť v roku 2012 členskými štátmi vytvorené podmienky pre postupnú implementáciu ECVET. Členské štáty sa teraz musia presunúť od princípov k implementácii, v ktorej je podpora ECVET a transfer metód a nástrojov kritickým faktorom úspechu. Projekt spája krajiny na rozličnej úrovni, čo sa týka implementácie ECVET (podľa CEDEFOP Monitoring ECVET implementation 2013).

 • Cyprus patrí medzi krajiny, kde sa ECVET zatiaľ netestuje.
 • Slovensko už formalizovalo svoj záväzok k implementácii ECVET, ale neexistuje projekt na národnej úrovni.
 • V Nemecku je väčšina osnov a predpisov v oblasti vzdelávania orientovaná na vstupy a bez systematického prístupu k uznávaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, avšak niekoľko ECVET projektov sa implementuje.
 • Vo Francúzsku uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa funguje systematicky a presun medzi jednotlivými vzdelávacími systémami je možný.
 • V Španielsku je uznávanie možné a proces je vstupovo orientovaný.
 • Vzdelávania vstupovo orientovaný. Existuje právna úprava uznávania, no nie je premietnutá do praxe.

[/read]

Ciele projektu 

 1. Vytvorenie Európskeho štandardu kvalifikácie pre administratívny personál.
 2. Facilitácia porozumenia politík EQF & ECVET a preskúmanie rozličných spôsobov prideľovania kreditov.

[read more=“Čítaj viac“ less=“Čítaj Menej“]

 1. Vytvorenie porovnávacej správy o situácii v krajinách partnerov projektu, ohľadne EQF & ECVET.
 2. Získanie ISO certifikácie pre vzdelávacie materiály a metodiku hodnotenia vytvorené v projekte EUPA (úroveň 2) a vytvorenie a certifikácia vzdelávacích materiálov a metodiky hodnotenia pre úrovne 3, 4 a 5.
 3. Poskytnutie flexibilných spôsobov vzdelávania a preukazovania znalostí a zručností (tréning, e-books, hodnotenie).
 4. Vytvorenie praktickej príručky pre uznávanie formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre akúkoľvek neregulovanú profesiu.
 5. Formulovanie odporúčaní na úrovní politík pre oficiálne uznanie projektu  EUPA_NEXT.

[/read]