Aktivity

Dokončený:   Green Check Mark from AnimateIt.net   Prebieha:  0020    Až do:   bMB7QpX

Výstup 1: Porovnávacia správa o aktuálnej situácii v krajinách konzorcia ohľadne EQF a ECVET.  Green Check Mark from AnimateIt.net

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O1-A1: Prieskum a napísanie správy v každej krajine konzorcia  Green Check Mark from AnimateIt.net

O1-A2: Porovnanie výsledkov správ jednotlivých krajín a vytvorenie porovnávacej správy  Green Check Mark from AnimateIt.net

O1-A3: Príprava a implementácia workshopu ohľadne EQF a ECVET  Green Check Mark from AnimateIt.net

[/read]

Výstup 2: Metodická príručka pre priraďovanie kreditov pre vzdelávacie výstupy (založená na ECVET) pre kvalifikačný štandard EUPA (úrovne 3,4 a 5).  0020 

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O2-A1: Prieskum metodík použitých v rôznych projektoch zaoberajúcich sa ECVET   0020

O2-A2: Prehodnotenie metodiky použitej pre prideľovanie kreditov v projekte EUPA na úrovni 2  0020

O2-A3: Brainstorming s partnermi a definovanie metodiky, ktorá bude použitá pre EUPA_NEXT  0020

O2-A4: Finalizácia metodiky a vytvorenie metodickej príručky pre priraďovanie kreditov pre vzdelávacie výstupy pre kvalifikačný štandard EUPA  0020

O2-A5: Diseminácia metodickej príručky medzi členov konzorcia0020

[/read]

Výstup 3: Systém certifikácie pre tréningové materiály a osnovy.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O3-A1: Vytvorenie prvotného návrhu systému zo strany CCC  bMB7QpX

O3-A2: Brainstorming a komentáre od ostatných partnerov konzorcia  bMB7QpX

O3-A3: Finalizácia systému  bMB7QpX

[/read]

Výstup 4: Systém certifikácie pre posudzovanie kvalifikácie (Certifikácia systému hodnotenia, vedúceho k získaniu kvalifikácie).  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O4-A1: Vytvorenie systému certifikácie – Dokument pre akreditáciu systému hodnotenia bMB7QpX

O4-A2: Brainstorming a komentáre od ostatných partnerov konzorcia   bMB7QpX

O4-A3: Finalizácia systému certifikácie  bMB7QpX

[/read]

Výstup 5: Kvalifikačné štandardy EUPA úrovne 3-5 s pridelením kreditov podľa ECVET.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O5-A1: Implementácia metodológie podľa metodickej príručky .  bMB7QpX

[/read]

Výstup 6: Certifikované vzdelávacie osnovy EUPA_NEXT pre úrovne 2, 3, 4 a 5.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O6-A1: Prieskum ako príprava tvorby vzdelávacích osnov  bMB7QpX

O6-A2: Vytvorenie osnov v súlade s výstupmi vzdelávania špecifikovanými v kvalifikačnom štandarde  bMB7QpX

O6-A3: Preklad osnov   bMB7QpX

O6-A4: ISO Certifikácia osnov (úrovne 3-5) vrátane certifikácie osnov pre úroveň 2 založenej na vytvorenom certifikačnom systéme (O3).  bMB7QpX

O6-A5: Hodnotenie vzdelávacích osnov pre úrovne 3-5   bMB7QpX

O6-A6: Úprava a finalizácia osnov   bMB7QpX

[/read]

Výstup 7: Certifikované EUPA_NEXT vzdelávacie materiály  pre úrovne 2-5.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O7- A1: Prieskum ako príprava pre vytvorenie materiálov   bMB7QpX

O7- A2: Vytvorenie vzdelávacích materiálov pre úrovne 3,4 a 5  bMB7QpX

O7- A3: Preklad

O7- A4: Certifikácia vzdelávacích materiálov pre úrovne 3,4 a 5  bMB7QpX

O7- A5: Vzdelávanie hlavných trénerov (Vzdelávacia aktivita 2)  bMB7QpX

O7- A6: Vzdelávanie trénerov poskytovateľmi vzdelávania v konzorciu  bMB7QpX

O7- A7:  Pilotná aplikácia vzdelávacích materiálov trénermi  bMB7QpX

O7- A8: Hodnotenie  bMB7QpX

O7- A9: Úprava a finalizácia  bMB7QpX

[/read]

Výstup 8: Akreditovaný hodnotiaci nástroj EUPA_NEXT pre úrovne 2, 3, 4 a 5.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O8-A1: Vytvorenie obsahu hodnotenia  bMB7QpX

O8-A2: Preklad obsahu hodnotenia  bMB7QpX

O8-A3: Certifikácia systému hodnotenia  bMB7QpX

O8-A4: Vzdelávanie hlavných hodnotiteľov  bMB7QpX

O8-A5: Pilotné overenie systému hodnotenia  bMB7QpX

O8-A6: Zhodnotenie obsahu hodnotiaceho systému  bMB7QpX

O8-A7: Úprava a finalizácia obsahu hodnotiaceho systému  bMB7QpX

[/read]

Výstup 9: Príručka pre trénerov.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O9-A1: Vytvorenie príručky pre trénerov  bMB7QpX

O9-A2: Preklad príručky pre trénerov   bMB7QpX

O9 A3: Zhodnotenie príručky pre trénerov   bMB7QpX

O9-A4: Úprava príručky pre trénerov   bMB7QpX

O9-A5: Finalizácia príručky pre trénerov   bMB7QpX

[/read]

Výstup 10: EUPA_NEXT e-Books pre úrovne 2, 3, 4 a 5.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O10-A1: Vytvorenie E-Book pre úrovne  2, 3, 4 a 5  bMB7QpX

O10-A2:  Preklad E-Book do všetkých jazykov konzorcia  bMB7QpX

O10-A3: Vytvorenie elektronického formátu a upload E-Book  bMB7QpX

O10-A4: Diseminácia E-Book  bMB7QpX

[/read]

Výstup 11: Odporúčania na úrovni politík majú za cieľ návrh oficiálneho uznania EUPA_NEXT certifikácie.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O11-A1:  Vytvorenie odporúčaní (CCCI)  bMB7QpX

O11-A2:  Diseminácia odporúčaní  bMB7QpX

[/read]

Výstup 12: Príručka Best Practice – Prístup krok za krokom k uznávaniu formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre akúkoľvek neregulovanú profesiu.  bMB7QpX

[read more=“Aktivity“ less=“Doplňovacie aktivity“]

O12-A1: Vytvorenie príručky Best Practice – prístup krok za krokom k uznávaniu formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre akúkoľvek neregulovanú profesiu.  bMB7QpX

O12-A2: Diseminácia príručky.  bMB7QpX

[/read]