2nd Newsletter_SK

eupalogo logo small v1eupanext.projectsgallery.eu

Newsletter 2 – December 2016

O projekte:
 Eupa_Afisa_Gb-De_Hi-Res5 Výsledky prieskumov ukazujú, že sektor administratívnych pracovníkov naberá na dôležitosti a popularite a do roku 2020 bude jedným z najžiadanejších.

Projekt EUPA_NEXT je pokračovaním veľmi úspešného projektu EUPA (Leonardo DOI), v rámci ktorého bol vyvinutý kvalifikačný štandard pre administratívnych pracovníkov na štyroch úrovniach európskeho kvalifikačného rámca (úrovne 2,3,4 a 5 ), ako aj nástroj hodnotenia a tréningové materiály pre úroveň 2.

Cieľom projektu EUPA_NEXT je priradenie kreditov v kvalifikačnom štandarde ( pre úrovne 3-5) s využitím ECVET a zároveň vytvorenie osnov a učebných materiálov pre školiteľov, ako aj elektronických kníh pre študentov. EUPA_NEXT bude certifikovať všetky učebné osnovy a učebné materiály prostredníctvom ISO17024, ktorý certifikuje personálne kompetencie.

 

Aktuálne aktivity Porovnávacia správa o stave implementácie EQF a ECVET v krajinách projektu
 Cieľom prvého prieskumu  v rámci EUPA_NEXT bolo identifikovať aktuálnu situáciu v oblasti implementácie EQF a ECVET v krajinách zapojených do konzorcia. Táto správa je rozdelená do štyroch častí:

  1. Výsledky prieskumu dostupných zdrojov
  2. Vyhodnotenie údajov získaných od zainteresovaných strán (stake-holderov)
  3. Vyhodnotenie údajov získaných od poskytovateľov odborného vzdelávania
  4. Vyhodnotenie údajov získaných od študentov

Do prieskumu realizovaného partnermi sa celkovo zapojilo 18 stake-holderov, 78 poskytovateľov odborného vzdelávania a 325 študentov.

Na základe výsledkov partneri  konzorcia zistil, že všetky krajiny zúčastnené v projekte majú vytvorený Národný kvalifikačný rámec odkazujúci na Európsky kvalifikačný rámec,
ECVET aktivity prebiehajú vo všetkých krajinách projektu, avšak implementácia týkajúca sa validácia výsledkov učenia vrátane formálneho, neformálneho a in-formálneho učenia je stále v procese.

 

Na úrovni politík si EUPA_NEXT kladie za cieľ vytvoriť európsku certifikáciou pre pracovníkov v administratíve. Výsledkom vzdelávania budú priradené ECVET kredity použitím špecifických metód. Skúsenosti z krajín v rámci ECVET sú užitočné, nakoľko prípadné aplikovanie metodológií ktoré nefungovali v týchto krajinách by malo za následok negatívny vplyv na validitu certifikácie EUPA_NEXT a to je dôvod, prečo sa prvá časť projektu zaoberala práve porovnávaním skúseností jednotlivých krajín s aplikáciou ECVET.

Viac informácií nájdete v porovnávacej správe EUPA_NEXT  dostupnej na stránke: https://eupanext.projectsgallery.eu/wp-content/uploads/2016/05/EUPA_NEXT_01_Comparative-Report_with-Appendix.pdf. Podrobné národné správy možno nájsť v prílohách EUPA_NEXT – porovnávacie

Kontakt:

cord

Koordinátor

MMC
Mediterranean
Management Centre

Kontaktná osoba

Mrs. Christiana Knais

Adresa:

16 Imvrou Street, 1055, Nicosia Cyprus

 Tel: +357 22 466633

 Fax: +357 22 466635

Webstránka: www.mmclearningsolutions.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUPA_NEXT Online prieskum
Konzorcium realizovalo prieskum s cieľom priradiť kredity kvalifikačnému štandardu pre administratívny personál (úrovne 2,3,4 a 5). Respondenti boli požiadaní, aby pridelili 100 bodov vykonávaným pracovným úlohám na základe vnímanej záťaže (administratívni pracovníci), alebo podľa vnímanej dôležitosti jednotlivých úloh (zamestnávatelia /  poskytovatelia vzdelávania). Na základe výsledkov prieskumu boli ku kvalifikačnému štandardu pridelené ECVET kredity. Kvalifikačné štandardy sú týmto dokončené  a budú čoskoro k dispozícii na webových stránkach projektu.
 Tretie medzinárodné stretnutie v Bratislave
Tretie projektové stretnutie sa konalo v dňoch 20. a 21. Októbra 2016 v Bratislave. Konzorcium dokončilo a schválilo prvý výstup projektu, prehodnotilo a schválilo kvalifikačný štandard pre administratívnych pracovníkov a pracovalo na pridelení ECVET kreditov.

Na stretnutí sa diskutovalo aj o podrobnostiach súvisiacich s tvorbou kurikula a vzdelávacích materiálov a spôsobe ich certifikácie prostredníctvom ISO.

Konzorcium v závere stretnutia schválilo akčný plan na ďalších 6 mesiacov projektu a naplánovalo realizáciu nasledujúceho stretnutia a vzdelávacej activity, ktoré sa

3i-diakratiki-synantisi-tou-ergou-eupanext

 

Nové Európske publikáce
CEDEFOP nedávno vydalo publikáciu, ktorá má prispieť k lepšiemu porozumeniu odborného vzdelávania a prípravy (VET) na Slovensku, prostredníctvom poskytnutia  pohľadu na jeho základné znaky, zdôrazňujúc nedávny vývoj v oblasti politiky odborného vzdelávania. Slovensko bolo v čase vydania publikácie predsedníckou krajinou EÚ a je jednou z krajín zúčastnených v projekte  EUPA_NEXT. Viac informácií o projektových aktivitách, partneroch projektu, a vývoji v relevantných oblastiach v rámci EÚ ako ja dokumenty projektu na stiahnutie nájdene na webstránke projektu: eupanext.projectsgallery.eu
 Pripravované akcie

Project Partners:

cord

www.mmclearningsolutions.com

orbis institute [Converted]

www.orbisinstitute.sk

CIPFP

www.cipfp-misericordia.org

logo nuczv

www.nuczv.sk

Print

www.cycert.org.cy

CCCI

www.ccci.org.cy

EUMA Logo plus strapline_CMYK

www.euma.org

VHS Cham - Logo 2014 - short

www.vhs-cham.de

Dimitra_Logo_Web_Positive_1

www.dimitra.gr

Plánujeme dve udalosti:

√         Štvrté medzinárodné stretnutie sa bude konať vo Valencii v Júni 2017. Počas tohto stretnutia konzorcium zhodnotí priebeh a postup projektu a naplánuje ďalšie kroky.

√         Druhá vzdelávacia aktivita sa bude takisto konať vo Valencii na prelome Mája a Júna. Ide o aktivitu počas ktorej budú vzdelávaní tréneri, ktorí budú implementovať vzdelávacie activity projektu v jednotlivých krajinách.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). Číslo projektu 2015-1-CY01-KA202-011853
Ďalšie aktivity
Ďalšie kroky v projekte sú nasledovné:

  1. Finalizácia kvalifikačného štandardu s pridelením kreditov
  2. Finalizácia kurikula vytvoreného na základe kvalifikačného štandardu
  3. Začiatok prác na vzdelávacích materiáloch a certifikačnej schéme.
Sledujte EUPA_NEXT na Facebooku a Twitteri
αρχείο λήψης αρχείο λήψης (1)

 

newl4

Upcoming Events