Το Ευρωπαϊκό Έργο EUPA_NEXT

pineupalogo next BR lower n1Το EUPA_NEXT επικεντρώνεται στην επικύρωση της μη τυπικής (NFL) και της άτυπης μάθησης (IL) και τη σύνδεσή της με την επίσημη  εκπαίδευση μέσω της χρήσης ενός επίσημου συστήματος πιστοποίησης (ISO). Στόχος του είναι να αναπτύξει μια μεθοδολογία για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης των μη τυπικών επαγγελμάτων και την ίδια στιγμή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για το διοικητικό προσωπικό. Έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από το ERASMUS +, Στρατηγικές συνεργασίες στο πλαίσιο της συμφωνίας No: 2015-1-CY01-KA202-011853