Συγκριτική έκθεση για την κατάσταση των συμμετεχόντων χωρών όσον αφορά το EQF και το ECVET (IO1)

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση των χωρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία όσον αφορά το EQF και το ECVET. Η ανάλυση αυτή απαντά σε ερωτήματα όπως:

  1. Εφαρμόζονται στις χώρες της κοινοπραξίας τα εθνικά πλαίσια προσόντων τους; Είναι σε αντιστοιχία με το EQF; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες όσον αφορά στις διαφορές του NQF; Τι συμβαίνει στο τομέα της διοίκησης προσωπικού;
  2. Ποια είναι η κατάσταση των χωρών σχετικά με το ECVET; Δεσμεύονται στην εφαρμογή του ECVET; Έχουν αρχίσει την εφαρμογή; Υπάρχουν έργα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη περίοδο; Τι τύπους μεθοδολογιών χρησιμοποιούν οι χώρες;
  3. Πραγματοποιείται επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης στη χώρα;
  4. Ποια είναι η κατάσταση με τα ινστιτούτα ΕΕΚ; Ξέρουν τι είναι το EQF; Σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με το EQF;
  5. Τι γίνεται με τους σπουδαστές; Ξέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα; Κάνουν αναζήτηση για προγράμματα εκπαίδευσης των συγκεκριμένων επιπέδων;

Σε επίπεδο πολιτικής το EUPA_NEXT έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Διοίκησης Προσωπικού. Οι πιστωτικές μονάδες  έχουν συνδεθεί με τα μαθησιακά αποτελέσματα και συγκεκριμένες μεθοδολογίες θα χρησιμοποιηθούν  για να το κάνουν αυτό. Η εμπειρία των χωρών στο ECVET είναι χρήσιμη διότι η εφαρμογή μεθοδολογιών που δεν ήταν αποτελεσματικές σε αυτές τις χώρες θα επηρεάσει πιθανότατα την εγκυρότητα της πιστοποίησης EUPA_NEXT στην εν λόγω χώρα. Επιπλέον, το EUPA_NEXT χρησιμοποιεί τον τομέα του προσωπικού διοίκησης ως μελέτη περίπτωσης. Η μεθοδολογία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους τομείς.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι μαθητές που γνωρίζουν τα δύο ευρωπαϊκά συστήματα μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοποίηση EUPA_NEXT περισσότερο.

Πίσω

Κατεβάστε το αρχείο PDF