Στόχοι

Το σκεπτικό για το έργο 

 • Σύμφωνα με το ISCO 88 το διοικητικό προσωπικό κατατάσσεται κάτω από άλλα συγγενή επαγγέλματα (κατηγορία 34 Άλλα Συναφή Επαγγέλματα και υποκατηγορία 343 Διοικητικά συναφή επαγγέλματα), τα οποία (σύμφωνα με το CEDEFOP: Μελλοντική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη) είναι τα πρώτα επαγγέλματα σε ζήτηση μέχρι το 2020.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

 • Η έρευνα της ΑΑΑΔ Κύπρου (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) στην πρόβλεψη της απασχόλησης για το 2010-2020 αποδεικνύει ότι η Διοίκηση και οι υπηρεσίες υποστήριξης είναι ο τέταρτος τομέας με τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση.
 • Αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με το γεγονός ότι τα προγράμματα κατάρτισης για την αγορά εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την εστίαση του ESF στην κατάρτιση των ανέργων στις  γραμματειακές δεξιότητες.
 • Ο τομέας αυτός είναι εύκολα προσβάσιμος και πολύ ελκυστικός για άνεργες γυναίκες (Η ανεργία είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην ΕΕ. Το ποσοστό της ανεργίας είναι υψηλότερο για τις γυναίκες, ειδικά εκείνες που δεν ικανότητες).
 • Οι διαχειριστές  απασχολούνται από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη βιομηχανία και ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας.

Ο σημαντικός αυτός τομέας είναι ΜΗ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ. Το προσωπικό μπορεί να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μπορεί να έχουν ένα δίπλωμα σε γραμματειακές σπουδές. Συχνά δε, έχουν πτυχία σε άλλους τομείς. Όλο το προσωπικό διοίκησης, ακόμη και αν δεν έχουν (ή δεν έχουν σχετικά) ακαδημαϊκά προσόντα, πρέπει να επικυρώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, προκειμένου να μετακινούνται από μια θέση εργασίας σε άλλη ή από τη μια χώρα στην άλλη. Συχνά οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις προοδεύουν και προάγονται, καθώς αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες και ικανότητες, από προσωπικό βοηθό, σε γραμματέα, σε προσωπικό γραμματέα ή ακόμα και διευθυντή γραφείου. Και πάλι θα πρέπει να είναι σε θέση να επικυρώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε διαφορετικά επίπεδα.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο τομέας της Διοίκησης Προσωπικού χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης καθώς κύριος στόχο μας είναι να βρούμε τρόπους για να επιτευχθεί η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης για κάθε μη ρυθμιζόμενο τομέα. [/read]

EUPA_NEXT πρόταση και προτεραιότητες

Το EUPA_NEXT επικεντρώνεται στην επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και της συνδεσής της με την επίσημη οδό εκπαίδευσης μέσω της χρήσης ενός επίσημου συστήματος πιστοποίησης (ISO). Στόχος του είναι να αναπτύξει μια μεθοδολογία για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης των μη δομημένων επαγγελμάτων και την ίδια στιγμή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για το προσωπικό διοίκησης.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]
Σε τομεακό επίπεδο το EUPA_NEXT εστιάζει σε δύο προτεραιότητες

 1. Αναπτύσσει σύντομο κύκλο μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το EQF. Το EUPA_NEXT προσθέτει αξία σε τομεακό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης του EQF με βάση τα προσόντα (4 επίπεδα) για τον τομέα του προσωπικού διοίκησης. Αυτά τα προσόντα είναι πιστοποιημένα με ISO (μέσω του ISO17024 που πιστοποιεί προσωπικές ικανότητες).
 2.  Διευκολύνει την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τη σύνδεσή της με την επίσημη οδό εκπαίδευσης μέσω της χρήσης ενός επίσημου συστήματος πιστοποίησης (ISO). Χρησιμοποιώντας αυτήν την πιστοποίηση, άνθρωποι χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα ή εμπειρία μπορούν να πιστοποιηθούν με βάση αυτά που γνωρίζουν και αυτά που είναι σε θέση να κάνουν.

Το EUPA_NEXT είναι πολύ σημαντικό σε Επίπεδο Πολιτικής (ενθαρρύνει τις χώρες να προχωρήσουν σε αυτή την προτεραιότητα της ΕΕ). Το EUPA_NEXT φέρνει σε επαφή εταίρους από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές δραστηριότητες σε ECVET που θα επωφεληθούν από την ανταλλαγή εμπειριών και από την εξερεύνηση διαφορετικών μεθοδολογιών. Το ECVET είναι σημαντικό για την κινητικότητα και την επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευση και άτυπης μάθησης. Σε επίπεδο πολιτικής, ως το 2012 οι χώρες μέλη θα πρέπει να είχαν δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να είχαν λάβει τα μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή του ECVET. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να προχωρήσουν από τη θεωρία στην εφαρμογή που καθιστά την προώθηση του ECVET και τη μεταφορά των μεθόδων και εργαλείων έναν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της. Το έργο συγκεντρώνει χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια (Παρακολούθηση CEDEFOP εφαρμογή του ECVET 2013).

 • Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες όπου καθόλου ή ελάχιστες δοκιμές λαμβάνουν χώρα.
 • Η Σλοβακία έχει ήδη επισημοποιήσει την δέσμευσή της για την εφαρμογή του ECVET, αλλά δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ECVET σε εθνικό επίπεδο.
 • Στη Γερμανία οι περισσότεροι από τους κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης δεν προσανατολίζονται με βάση το αποτέλεσμα και δεν περιλαμβάνουν συστηματική προσέγγιση για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, αν και ορισμένα σχέδια ECVET έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
 • Στη Γαλλία, η επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης έχει γίνει συστηματική και είναι δυνατή η μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Στην Ισπανία, η επικύρωση είναι δυνατή και η διαδικασία είναι τελικά προσανατολισμένη.
 • Στην Ελλάδα το σύστημα αρχικής επαγγελματική εκπαίδευσης δεν είναι προσανατολισμένο με βάση το αποτέλεσμα. Υπάρχει νομικό πλαίσιο για την επικύρωση, αλλά δεν χρησιμοποιείται.

[/read]

Eupa_Next Στόχοι

 1. Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για το προσωπικό διοίκησης.
 2. Διευκόλυνση της κατανόησης των πολιτικών EQF και ECVET και εξερεύνηση διαφορετικών μεθοδολογιών  για την απόδοση των πιστωτικών μονάδων.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

 1. Ανάπτυξη μιας συγκριτικής έκθεσης για την κατάσταση των χωρών στο EQF και ECVET.
 2. Πιστοποίηση μέσω ISO για το εκπαιδευτικό υλικό και την αξιολόγηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EUPA (επίπεδο 2) και πιστοποίηση μέσω ISO για το νέο εκπαιδευτικό υλικό και την αξιολόγηση για τα επίπεδα 3, 4, 5. Το EUPA_NEXT είναι μια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ για το προσωπικό διοίκησης (σε 4 επίπεδα).
 3. Παροχή ευέλικτων τρόπων για την μάθηση και την επικύρωση (εκπαιδεύσεις σε αίθουσα, ηλεκτρονικά βιβλία, αξιολογήσεις).
 4. Ανάπτυξη πρακτικού οδηγού για την επικύρωση της άτυπης, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για κάθε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.
 5. Σύσταση πολιτικής για την επίσημη αναγνώριση του EUPA_NEXT.

[/read]