Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτές

Τα εκπαιδευτικά υλικά δοκιμάστηκαν σε υπάρχοντα μαθήματα παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης (VETpr3 providers).Κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα έχει δοκιμαστεί με τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες. Κάθε εταίρος εξέτασε διαφορετικά Μαθησιακά Αποτελέσματα (LOs). Η πιλοτική εφαρμογή υλοποιήθηκε στην Κύπρο (MMC), την Ελλάδα (DHMHTRA), τη Γερμανία (VHS), τη Σλοβακία (ORBIS) και την Ισπανία (CIPFP) κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017-Μαρτίου 2018.

Τα δημογραφικά στοιχεία, τo περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων παρουσιάζονται παρακάτω.

Εταίροι Ημερομηνίες Διάρκεια Ενότητες Επίπεδο Συμμετέχοντες Αξιολόγηση

Εκπαιδευόμενων

MMC 08-12/01/2018 79 ώρες 4.1-4.12

4.15

4.17-4.22

4 19 4.50
Άνδρες

5

Γυναίκες

14

ORBIS 08/12/2017 &

 

11-14/12/2017

37 ώρες 3.2-3.3

3.10-3.12

3.22

3.26

3.27

3  

11

4.79
Άνδρες

5

Γυναίκες

6

CIPFP 22/03/2018

26/03/2018

27/03/2018

28/03/2018

37,5 ώρες 3.1

3.4-3.7

3.13

3.21

3.28

3.34

3  

11

4.24
Άνδρες

6

Γυναίκες

5

VHS 05/12/2018 4 ώρες 5.1-5.8 5 15 4.61
Άνδρες

1

Γυναίκες

14

DHMHTRA 05-08/03/2018

 

40 ώρες 3.8-3.9

3.14-3.20

3.23-3.25

3.29-3.33

3 30 4.88
Άνδρες

6

Γυναίκες

24

pr2 pr1 pr4 pr5