Πιλοτικές εκπαιδεύσεις

Τα εκπαιδευτικά υλικά δοκιμάστηκαν σε υπάρχοντα μαθήματα παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET providers).Κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα έχει δοκιμαστεί με τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες. Κάθε εταίρος εξέτασε διαφορετικά Μαθησιακά Αποτελέσματα (LOs). Η πιλοτική εφαρμογή υλοποιήθηκε στην Κύπρο (MMC), την Ελλάδα (DHMHTRA), τη Γερμανία (VHS), τη Σλοβακία (ORBIS) και την Ισπανία (CIPFP) κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017-Μαρτίου 2018.

Τα δημογραφικά στοιχεία, τo περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων παρουσιάζονται παρακάτω.

Εταίροι Ημερομηνίες Διάρκεια Ενότητες Επίπεδο
MMC 08-12/01/2018 79 ώρες 4.1-4.12

4.15

4.17-4.22

4
ORBIS 08/12/2017 &

 

11-14/12/2017

37 ώρες 3.2-3.3

3.10-3.12

3.22

3.26

3.27

3
CIPFP 22/03/2018

26/03/2018

27/03/2018

28/03/2018

37,5 ώρες 3.1

3.4-3.7

3.13

3.21

3.28

3.34

3
VHS 05/12/2018 4 ώρες 5.1-5.8 5
DHMHTRA 05-08/03/2018

 

40 ώρες 3.8-3.9

3.14-3.20

3.23-3.25

3.29-3.33

3