Οδηγός Μεθοδολογίας (ΙΟ2)

Ο οδηγός αυτός καθορίζει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα με τα EQF επίπεδα 3, 4, 5. Για να αναπτυχθεί η μεθοδολογία αυτή, οι εταίροι, πραγματοποιούν μια έρευνα στο διαδίκτυο αναφορικά με την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από άλλα προγράμματα και θα συζητήσουν ώστε  να καταλήξουν σε μια απόφαση σχετικά με τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στο EUPA_NEXT.

Download PDF                                                                                                                                    Πίσω