Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών (IO12)

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών είναι μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών που παρουσιάζουν με πρακτικό και λεπτομερή τρόπο τα βήματα για την ανάπτυξη ενός πιστοποιημένου πλαισίου προσόντος στο επίπεδο του EQF για οποιαδήποτε μη κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών λαμβάνει υπόψη:

  1. Τις συγκριτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των χωρών στο EQF και ECVET (IO1).
  2. Τη συγκριτική επισκόπηση των διαφορετικών μεθοδολογιών ECVET (Συγκριτική Αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για το ECVET).
  3. Την εμπειρία από το τρέχον πρόγραμμα.

Download PDF

Πίσω