Η πρώτη δραστηριότητα μάθησης για EUPA_NEXT

ForLearningActivity(new3)pinΗ πρώτη μαθησιακή δραστηριότητα για το έργο EUPA_NEXT υλοποιήθηκε στην Κύπρο. Η μαθησιακή δραστηριότητα είχε διάρκεια πέντε ημέρες, από τις 11 και 18 Ιανουαρίου 2016 και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της MMC, η οποία συντονίζει το έργο. Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο συμμετείχαν στην πρώτη Μαθησιακή Δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσω παρουσιάσεων επί αυτού. Μερικοί από τους εταίρους παρουσίασαν τα Εθνικά Πλαίσια προσόντων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιστοιχούν στο το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις βασικές αρχές του ECVET, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της μαθησιακής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες είχαν μια εις βάθος ανάλυση άλλων έργων που χρησιμοποίησαν στη μεθοδολογία τους το ECVET, καθώς και άλλα ζητήματα (π.χ. Ολιστικά ΜΑ).
Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες στον τομέα του EQF και του ECVET.

Κατά τη διάρκεια του πλαισίου της μαθησιακής δραστηριότητας, έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:

• Παρουσίαση από τον κ Ανδρέα Ελευθερίου, Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην Κύπρο.

• Παρουσίαση από την κα Ελισάβετ Βούλγαρη, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπεύθυνη αρχή για τη χάραξη πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, για τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο.

• Παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Γεωργίου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέλους εμπειρογνωμόνων ECVET Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο του ECVET στη Κύπρο.