Δραστηριότητες

Ολοκληρώθηκε:   Green Check Mark from AnimateIt.net   Σε εξέλιξη:  0020    Εν Αναμονή:   bMB7QpX

Αποτέλεσμα 1: Συγκριτική έκθεση για την κατάσταση των χωρών της κοινοπραξίας σχετικά με το ECVET και EQF.  Green Check Mark from AnimateIt.net

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O1-A1: Έρευνα σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας και σύνθεση της Εθνικής Έκθεσης  Green Check Mark from AnimateIt.net

O1-A2: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Έκθεσης και σύνθεση μιας συγκριτικής έκθεσης  Green Check Mark from AnimateIt.net

O1-A3: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εργαστηρίου για το EQF και το ECVET  Green Check Mark from AnimateIt.net

[/read]

Αποτέλεσμα 2: Μεθοδολογικός Οδηγός με την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την πίστωση μονάδων στα μαθησιακά αποτελέσματα (με βάση το ECVET) του πλαισίου προσόντων EUPA (επίπεδα 3,4 και 5).  0020 

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O2-A1: Έρευνα – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (διαδίκτυο) της μεθοδολογίας που έχει υιοθετηθεί στα διάφορα έργα που έχουν χρησιμοποιήσει το ECVET  0020

O2-A2: Ανασκόπηση της μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα EUPA για την πίστωση μονάδων στο Επίπεδο 2  0020

O2-A3: Καταιγισμός ιδεών με τους Εταίρους και Ορισμός της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για EUPA_NEXT  0020

O2-A4: Οριστικοποίηση της μεθοδολογίας και σύνθεση ενός οδηγού μεθοδολογίας για την πίστωση μονάδων προς το πλαίσιο προσόντων EUPA  0020

O2-A5: Διάδοση του οδηγού μεθοδολογίας για τα μέλη της κοινοπραξίας0020

[/read]

Αποτέλεσμα 3: Σύστημα Πιστοποίησης για Εκπαιδευτικά υλικά και προγράμματα σπουδών.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O3-A1: Σύνθεση του αρχικού σχεδίου του συστήματος από τη CCC  bMB7QpX

O3-A2: Καταιγισμός ιδεών και σχόλια από το υπόλοιπο της κοινοπραξίας  bMB7QpX

O3-A3: Ολοκλήρωση του προγράμματος  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 4: Σχήμα Πιστοποίησης για την  Αξιολόγηση (πιστοποίηση της αξιολόγησης που οδηγεί σε προσόντα εργασίας).  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O4-A1: Σύνθεση του εγγράφου συστήματος πιστοποίησης για την αξιολόγηση bMB7QpX

O4-A2: Καταιγισμός ιδεών και σχόλια από το υπόλοιπο της κοινοπραξίας  bMB7QpX

O4-A3: Οριστικοποίηση του συστήματος  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 5: Τρία πλαίσια αξιολόγησης στο Επίπεδο EUPA 3-5 με πιστωτικές μονάδες που βασίζονται στο ECVET.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O5-A1: Εφαρμογή της μεθοδολογίας, όπως αυτή αναφέρεται στον οδηγό μεθοδολογίας.  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 6: Πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης EUPA_NEXT για τα Επίπεδα 2, 3, 4 και 5 EQF.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O6-A1: Βιβλιογραφική έρευνα ως προετοιμασία για την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης  bMB7QpX

O6-A2: Ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων  bMB7QpX

O6-A3: Μετάφραση των προγραμμάτων σπουδών  bMB7QpX

O6-A4: Πιστοποίηση ISO των προγραμμάτων σπουδών (Επίπεδα 3-5) συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του επιπέδου 2 των  προγραμμάτων σπουδών με βάση το σύστημα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε (O3).  bMB7QpX

O6-A5: Αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης Επίπεδα 3-5  bMB7QpX

O6-A6: Επισκόπηση & Ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 7: Πιστοποιημένα EUPA_NEXT εκπαιδευτικά υλικά στα επίπεδα 2-5.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O7- A1: Βιβλιογραφική  Έρευνα ως προετοιμασία για την ανάπτυξη των υλικών  bMB7QpX

O7- A2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Επίπεδα 3, 4 και 5  bMB7QpX

O7- A3: Μετάφραση

O7- A4: Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών υλικών επιπέδων 2, 3, 4 και 5  bMB7QpX

O7- A5: εκπαίδευση του βασικού εκπαιδευτή (μαθησιακή δραστηριότητα 2)  bMB7QpX

O7- A6: Εκπαίδευση εκπαιδευτών από τους παρόχους ΕΕΚ στην Κοινοπραξία  bMB7QpX

O7- A7:  Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές bMB7QpX

O7- A8: ΑξιολόγησηbMB7QpX

O7- A9: Αναθεώρηση & Οριστικοποίηση  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 8: Διαπιστευμένη EUPA_NEXT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Επίπεδο 2, 3, 4 και 5.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O8-A1: Ανάπτυξη του περιεχομένου αξιολόγησης  bMB7QpX

O8-A2: Μετάφραση του περιεχομένου αξιολόγησης  bMB7QpX

O8-A3: Πιστοποίηση της αξιολόγησης  bMB7QpX

O8-A4: Εκπαίδευση των βασικών εξεταστών  bMB7QpX

O8-A5: Πιλοτική δοκιμή της αξιολόγησης  bMB7QpX

O8-A6: Αξιολόγηση του περιεχομένου του τεστ  bMB7QpX

O8-A7: Αναθεώρηση και οριστικοποίηση του περιεχομένου αξιολόγησης  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 9: Οδηγός εκπαιδευτή.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O9-A1: Σύνθεση του οδηγού του εκπαιδευτή  bMB7QpX

O9-A2: Μετάφραση του οδηγού του εκπαιδευτή  bMB7QpX

O9 A3: Αξιολόγηση του οδηγού του εκπαιδευτή  bMB7QpX

O9-A4: Αναθεώρηση του οδηγού του εκπαιδευτή  bMB7QpX

O9-A5: Οριστικοποίηση του οδηγού του εκπαιδευτή  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 10: EUPA_NEXT επίπεδα ηλεκτρονικών βιβλίων  2, 3, 4 και 5.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O10-A1: Ανάπτυξη E-Book για τα επίπεδα 2, 3, 4 και 5  bMB7QpX

O10-A2:  Μετάφραση του E-Book σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας  bMB7QpX

O10-A3: Ανάπτυξη σε ηλεκτρονική μορφή και την ανάρτηση του E-Book  bMB7QpX

O10-A4: Διάχυση του E-Book  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 11: Σύσταση Πολιτικής σχετικά με την επίσημη αναγνώριση του EUPA_NEXT.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O11-A1:  Παραγωγή της Σύστασης Πολιτικής  bMB7QpX

O11-A2:  Διάχυση της Σύστασης Πολιτικής  bMB7QpX

[/read]

Αποτέλεσμα 12: Οδηγός Βέλτιστων πρακτικών μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για την επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για κάθε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.  bMB7QpX

[read more=”Δραστηριότητες” less=”Ελαχιστοποίηση”]

O12-A1: Σύνθεση: Οδηγός Βέλτιστων πρακτικών μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για την επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για κάθε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.  bMB7QpX

O12-A2: Διάδοση: Οδηγός Βέλτιστων πρακτικών μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για την επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για κάθε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.  bMB7QpX

[/read]