Διαπιστευμένη EUPA_NEXT Εκτίμηση (IO8)

Ο στόχος του EUPA_NEXT είναι να αναπτύξει μια επίσημη πιστοποίηση για το προσωπικό διοίκησης σε τέσσερα επίπεδα (επίπεδο 2, 3, 4 και 5) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 που είναι ένα σχετικά νέο πρότυπο που πιστοποιεί προσωπικές ικανότητες. Η αξιολόγηση προωθεί την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν αποκτηθεί. Η δομή της αξιολόγησης είναι σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης για την αξιολόγηση (IO4). Η αξιολόγηση αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένες  ασκήσεις, ερωτήσεις συνέντευξης, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων κλπ για την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού διοίκησης.

Τα τεστ της εξέτασης του πνευματικού παραδοτέου IO8 δεν είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο καθώς αποτελούν υλικό εξέτασης.

Πίσω