Αποτελέσματα/Παραδοτέα

pin

Συγκριτική Έκθεση (IO1)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση των χωρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία όσον αφορά το EQF και το ECVET. Η ανάλυση αυτή απαντά σε ερωτήματα όπως:

  1. Εφαρμόζονται στις χώρες της κοινοπραξίας τα εθνικά πλαίσια προσόντων τους; Είναι σε αντιστοιχία με το EQF; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες όσον αφορά στις διαφορές του NQF; Τι συμβαίνει στο τομέα της διοίκησης προσωπικού;
  2. Ποια είναι η κατάσταση των χωρών σχετικά με το ECVET; Δεσμεύονται στην εφαρμογή του ECVET; Έχουν αρχίσει την εφαρμογή; Υπάρχουν έργα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη περίοδο; Τι τύπους μεθοδολογιών χρησιμοποιούν οι χώρες;
  3. Πραγματοποιείται επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης στη χώρα;
  4. Ποια είναι η κατάσταση με τα ινστιτούτα ΕΕΚ; Ξέρουν τι είναι το EQF; Σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με το EQF;
  5. Τι γίνεται με τους σπουδαστές; Ξέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα; Κάνουν αναζήτηση για προγράμματα εκπαίδευσης των συγκεκριμένων επιπέδων;

Σε επίπεδο πολιτικής το EUPA_NEXT έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Διοίκησης Προσωπικού. Οι πιστωτικές μονάδες  έχουν συνδεθεί με τα μαθησιακά αποτελέσματα και συγκεκριμένες μεθοδολογίες θα χρησιμοποιηθούν  για να το κάνουν αυτό. Η εμπειρία των χωρών στο ECVET είναι χρήσιμη διότι η εφαρμογή μεθοδολογιών που δεν ήταν αποτελεσματικές σε αυτές τις χώρες θα επηρεάσει πιθανότατα την εγκυρότητα της πιστοποίησης EUPA_NEXT στην εν λόγω χώρα. Επιπλέον, το EUPA_NEXT χρησιμοποιεί τον τομέα του προσωπικού διοίκησης ως μελέτη περίπτωσης. Η μεθοδολογία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους τομείς.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι μαθητές που γνωρίζουν τα δύο ευρωπαϊκά συστήματα μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοποίηση EUPA_NEXT περισσότερο.[/read]

pin

Οδηγός Μεθοδολογίας (IO2)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Ο οδηγός αυτός καθορίζει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα με τα EQF επίπεδα 3, 4, 5. Για να αναπτυχθεί η μεθοδολογία αυτή, οι εταίροι, πραγματοποιούν μια έρευνα στο διαδίκτυο αναφορικά με την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από άλλα προγράμματα και θα συζητήσουν ώστε  να καταλήξουν σε μια απόφαση σχετικά με τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στο EUPA_NEXT.[/read]

pinΣύστημα Πιστοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού (IO3)  
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Αυτό το σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών υλικών (ανάλυση αναγκών, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεθοδολογία, απαιτήσεις για τον εκπαιδευτή, κλπ).[/read]

pinΣύστημα Πιστοποίησης της Εξέτασης Πιστοποίησης   (IO4)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Αυτό το σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση της αξιολόγησης (π.χ. ανάλυση αναγκών, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, απαιτήσεις των εξεταστών, προκαταρκτικές εξετάσεις κλπ).[/read]

pin

Τρία Πλαίσια Προσόντων (IO5)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Πλαίσια  προσόντων για προσωπικούς βοηθούς σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα του EQF (EQF Επίπεδα 2,3,4 και 5). Οι εκπαιδευτικές μονάδες ανατίθενται στα πλαίσια προσόντων με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (σύμφωνα με τις αρχές ECVET).[/read]

pin

Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών EUPA_NEXT (IO6)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Προγράμματα κατάρτισης για κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα του EUPA_NEXT. Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα των πλαισίων προσόντων και πιστοποιείται μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης ISO (17024).[/read]

pin

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Υλικό EUPA_ NEXT (IO7)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Αυτό το παραδοτέο αφορά τα διαπιστευμένα υλικά ISO για τα επίπεδα EUPA 2, 3, 4 και 5. Ο όρος εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση στην τάξη. Στα εκπαιδευτικά υλικά περιλαμβάνονται:

  1. Αναλυτική παρουσίαση power-point από τους εκπαιδευτές
  2. Καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία.[/read]

pin

Πιστοποιημένη Εξέταση EUPA_NEXT (IO8)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Ο στόχος του EUPA_NEXT είναι να αναπτύξει μια επίσημη πιστοποίηση για το προσωπικό διοίκησης σε τέσσερα επίπεδα (επίπεδο 2, 3, 4 και 5) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 που είναι ένα σχετικά νέο πρότυπο που πιστοποιεί προσωπικές ικανότητες. Η αξιολόγηση προωθεί την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν αποκτηθεί. Η δομή της αξιολόγησης είναι σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης για την αξιολόγηση (IO4). Η αξιολόγηση αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένες  ασκήσεις, ερωτήσεις συνέντευξης, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων κλπ για την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού διοίκησης.[/read]

pin

Οδηγός Εκπαιδευτή (IO9)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Ένας πρακτικός οδηγός εκπαιδευτή για τη χρήση των εκπαιδευτικών υλικών που αναπτύχθηκαν από το EUPA_NEXT.[/read]

pin

EUPA_NEXT ηλεκτρονικά βιβλία (IO10)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Ηλεκτρονικά βιβλία για κάθε επίπεδο του EUPA_NEXT.[/read]

pin

Συστάσεις για την πολιτική (IO11)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

Μια σύσταση πολιτικής με στόχο να προτείνει την επίσημη αναγνώριση της πιστοποίησης του EUPA_NEXT από τους φορείς χάραξης πολιτικής στις  χώρες της κοινοπραξίας.[/read]

pin

Οδηγός  βέλτιστων πρακτικών (IO12)
[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Ελαχιστοποίηση”]

 

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών είναι μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών που παρουσιάζουν με πρακτικό και λεπτομερή τρόπο τα βήματα για την ανάπτυξη ενός πιστοποιημένου πλαισίου προσόντος στο επίπεδο του EQF για οποιαδήποτε μη κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών λαμβάνει υπόψη:

  1. Τις συγκριτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των χωρών στο EQF και ECVET (IO1)
  2. Τη συγκριτική επισκόπηση των διαφορετικών μεθοδολογιών ECVET (Συγκριτική Αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για το ECVET)
  3. Την εμπειρία από το τρέχον πρόγραμμα[/read]